ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magic Design Studio Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 230., cg.: 01-09-716124, képviseli: Pal László ügyvezető, adószám: 13046480-2-41), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) ablaktisztítás szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban kezeli a megrendelők (továbbiakban: Megrendelő) személyes adatait, kizárólag az igénybe vett szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében. Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Megrendelő fent megjelölt tevékenységek végzésével kapcsolatosan kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe: 1038 Budapest, Szentendrei út 230.

 

Az adatkezelő elérhetősége:

Telefon: +36 20 9 934 934

E-mail: sales@ablaktisztitas.eu

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett hozzájárulása. Továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései a számlakibocsátás tekintetében.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Megrendelő a fenti tevékenységek vonatkozásában - külön nyilatkozattal - kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő, hírlevélre feliratkozók

 

A kezelt adatok köre: a Megrendelő, valamint a hírlevélre feliratkozók által megadott, az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok (név, lakcím, e-mailcím, telefonszám).

 

Az adatgyűjtés célja:

  • ablaktisztítás szolgáltatás nyújtása
  • szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó számlázás
  • hírlevél kiküldése

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkatársai és erre szerződött partnerei.

 

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig kezeli. A hírlevélről történő leiratkozást követően 15 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Adatkezelő a Megrendelővel kapcsolatban nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve a rendelkezésre álló személyes adatok alapján a Megrendelőről profilt nem alkot.

 

Adatkezeléssel összefüggésben a Megrendelőt megillető jogok:

A Megrendelő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését. A Megrendelő kérésére, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli a Megrendelő személyes adatait vagy korlátozza azok kezelését.

A Megrendelő meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.

A Megrendelő jogosult visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez.

Hírlevél tekintetében külön leiratkozási lehetőség van minden esetben a hírlevél alján található leiratkozás link használatával.

Az Adatkezelő a fentiek tekintetében benyújtott kérelemre annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Megrendelő a jogait a következő módokon érvényesítheti:

Adatkezelő székhelyére küldött postai küldemény vagy Adatkezelő elektronikus levelezési címére küldött e-mail üzenet útján, továbbá Adatkezelő telefonos elérhetőségén.

 

Ha a Megrendelő nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról részletes információt az Adatkezelési Szabályzatban talál.

 

Tisztelettel,

Magic Design Studio Szolgáltató Kft.


 

HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ

 

Megrendelő jelen nyilatkozatommal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szóló jogszabályokban előírtak szerint kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az általam megadott, illetve az adatkezelőnél már meglévő személyes adataimat a jogszabályokban és az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.

Tudomással bírok arról, hogy a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Jelen nyilatkozatommal kijelentem, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

 

Kifejezett hozzájárulásomat az Adatkezelő weboldalán adtam meg (jelölőnégyzet alkalmazásával).*

 

 

Magyarázat: Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.